0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Behoeften en opvolging van patiënten met langdurige COVID

Hartelijk dank voor uw deelname aan onze enquête.

In deze studie willen we graag de behoeften in kaart brengen van mensen die na COVID-19 langdurige gezondheidsproblemen hebben ontwikkeld. De bedoeling van onze studie is om de informatie en zorg voor deze mensen te verbeteren. Uw COVID-19 hoeft niet noodzakelijk officieel bevestigd geweest te zijn om deel te kunnen nemen aan de enquête. U bent momenteel niet (of niet meer) opgenomen in het ziekenhuis.

Naast deze enquête, zullen we ook individuele interviews en een online discussieforum organiseren. Aan het eind van deze vragenlijst kan u zich hiervoor kandidaat stellen.

Gelieve deze vragenlijst enkel in te vullen als:

- u op dit moment symptomen ondervindt van langdurige COVID; of

- u langer dan 4 weken symptomen van langdurige COVID heeft gehad; of

- u deelneemt in naam van een persoon met langdurige COVID symptomen die zelf niet in staat is om de vragen te beantwoorden door zijn/haar medische toestand; of

- u deelneemt in naam van een minderjarige die langdurige COVID symptomen vertoont of heeft vertoond;

We gebruiken in deze enquête de term “langdurige COVID” om te verwijzen naar alle mogelijke gezondheidsproblemen die zich meer dan 4 weken na COVID-19 nog steeds voordoen.

Voordat u akkoord gaat met deelname aan dit onderzoek, vragen wij u om onderstaande informatie over de vertrouwelijkheid van uw gegevens te lezen en uw toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens.


1. Vertrouwelijkheid van de gegevens

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 in werking trad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

U hebt het recht het KCE te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hiervoor kan u eenvoudig contact opnemen met het KCE als verwerkingsverantwoordelijke via e-mail of via brief naar KCE, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw gegevens, kan u steeds contact met ons opnemen. De KCE Gegevensbeschermingsfunctionaris kan u desgewenst meer informatie verschaffen over de bescherming van uw persoonsgegevens. U kan hem contacteren via e-mail.

Als dit niet voldoende zou blijken, kan u een klacht indienen over de verwerking van uw gegevens bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of via e-mail.

2. Bewaartermijn

De gegevens worden twee jaar na publicatie van het rapport bewaard.

3. Verwerkingsdoel

Het doel van deze studie is om de behoeften van patiënten met langdurige COVID te identificeren, zodat er voorstellen kunnen worden gedaan om de zorg voor deze mensen te verbeteren.

4. Toestemmingsverklaring

  • Ik verklaar hierbij op een voor mij begrijpelijke wijze schriftelijk te zijn ingelicht over de aard, de methode en het doel van deze studie.
  • Ik stem erin toe deel te nemen aan dit onderzoek.
  • Ik begrijp dat ik mij op elk moment kan terugtrekken uit dit onderzoek tot op het ogenblik dat de gegevens in de database worden bewaard zonder hiervoor een verklaring te hoeven afleggen en zonder dat dit op enigerlei wijze gevolg zal hebben voor mij.

Ik begrijp dat mijn gegevens vertrouwelijk worden ingezameld en geregistreerd, en dat de hoofdonderzoeker hun vertrouwelijkheid garandeert.